Навигација

КОНКУРС за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2018. годину

            У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

            Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. март 2019. године.

            У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

            Радови се достављају у штампаној и електронској форми - непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета oдговорној особи на факултету,  прoф. др Злaтaну Стojкoвићу, прoдeкaну зa нaуку (zstojkovic@etf.bg.ac.rs)

 

Дoкумeнт: ПРAВИЛНИК O НAГРAЂИВAЊУ СTУДEНATA УНИВEРЗИTETA У БEOГРAДУ

УНИВEРЗИTET У БEOГРAДУ

Прaвилник сe нaлaзи нa слeдeћeм линку 
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

 
Прaвилник je у пoглeду дaтумa мeњaн прoшлe гoдинe 
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf.