Navigacija

Stručna praksa u kompaniji Orion Telekom

Praksa u Network operations centru (NOC)

Praktikanti će imati priliku da se upoznaju sa radnim procedurama u Orion telekomu, procedurama postupanja u diviziji tehnike, odnosno sektoru za održavanje mreže i servisa.

Tri modula prakse:

  • Konsolidacija sistema za nadzor infrasturkture

Sadržaj: unos novih hostova u nadzor; konfigurisanje novog sistema za praćenje; prebacivanje hostova u nov sistem za praćenje; ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

  • Integracija akviziranih provajdera

Sadržaj: upoznavanje i rad sa mikrotik opremom; konfiguracija baznih stanica po standardima Orion Telekoma; unos baznih stanica u sistem praćenja; unos glavnih tačaka (BS) u CRM; rasterećenje postojeće infrasturkture; analiza urađenih zadataka i ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

  • Izrada dokumentacije novih centralizovanih distributivnih tačaka

Sadržaj: izrada dokumentacije raspoloživosti IP adresa (IP plan); izrada dokumentacije fizičke logičke strukture (Core oprema, glavna čvorišta...); analiza urađenih zadataka i ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

Praksa u sektoru održavanja mreže i servisa

Tri modula prakse:

  • Konsolidacija lokalne mreže i opreme

Sadržaj: Reinstaliranje operativnog sistema na postojećim računarima; instaliranje novih računara; održavanje kompanijskog AD servisa, file servera i exchange servisa; rutinske intervencije na core Windows servisima; redovno održavanje prateće opreme (štampači, skeneri, ...); obrada internih tiketa; analiza urađenih zadataka i ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

  • Konsolidacija Windows platforme

Sadržaj: rad na klasterima za Windows servise (core servisi, hosting); migracija core servera sa NetApp FAS 2020 storage platform; migracija hosting servera sa NetApp FAS 2020 i Fujitsu storage platform; integracija Helios servisa; redovno održavanje core servisa; obrada hosting tiketa srednje težine; analiza urađenih zadataka i ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

  • Konsolidacija Linux platforme

Sadržaj: rad na klasterima za Linux servise (core servisi, hosting, RADIUS servisi); migracija core servera sa NetApp FAS 2020 storage platform; migracija hosting servera sa NetApp FAS 2020 i Dell MD3000i storage platform; koordinacija sa timom za implementaciju i održavanje RADIUS servisa; redovno održavanje core servisa; obrada hosting tiketa srednje težine.

Trajanje: do 6 meseci

Praksa u sektoru za istraživanje i razvoj

Praktikanti će imati priliku da se upoznaju sa radnim procedurama u Orion telekomu, procedurama postupanja u diviziji tehnike, odnosno sektoru razvoja i istraživanja.

Tri modula prakse:

  • Izgradnja SharePoint 2010 intraweb portala za potrebe Orion Telekom-a, migracija postojećih intraweb rešenja na SharePoint 2010 platformu

Sadržaj: izradu portala za pojedine sektore Orion Telekoma; migraciju sadržaja sa postojećih Wiki-ja i intraweb sajtova na SharePoint platformu; formiranje infrastrukture za rukovanje dokumentima na SharePoint-u i unos zvanične Orion Telekom dokumentaciju na SharePoint platformu; analiza urađenih zadataka i ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

  • Implementacija telefonske centrale (VoIP)

Sadržaj: unapređenje kompletne centrale Korisničkog centra; rešavanje outsource-vanih Operatera; integracija u CRM; poboljšanje postojeće funkcionalnosti (monitoring, recording i statistika); slobodna implementacija (predlozi i implementacija novih rešenja na osnovu prakse); analiza urađenih zadataka i ocena uspešnosti prakse od strane mentora.

Trajanje: do 6 meseci

  • Android programiranje

Sadržaj: izrada Android aplikacija koje će se povezivati na Orion usluge i sadržaje; povezivanje android platforme sa web servisima.

Trajanje: do 6 meseci

Vašu biografiju možete poslati na e-mail adresu: praksa@oriontelekom.rs
uz naznaku: "Aplikacija za praksu_ETF"