Navigacija

SI1UM - Uvod u menadžment

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u menadžment
Akronim SI1UM
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvod u menadžment pruža studentima osnovna saznanja iz oblasti menadžmenta. U tom smislu naglasak u nastavi je stavljen na moguće načine upravljanja, psihološku komponentu upravljanja (liderstvo i motivacija), kao i na moguće organizacione strukture i tipove menadžmenta, ali i na praktično ostvarivanje menadžment procesa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod predmeta je jeste da studenti ovladaju, prihvate i razumeju osnovne kategorije u menadžmentu imajući u vidu kvantitet i kvalitet menadžment procesa. Znanja koja u okviru ovog predmeta budu stekli omogućiće studentima mogućnost pravovremenog i efikasnog uključivanja u savremene procese industrijskog procesa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pojmovno određenje menadžmenta. Osnovne teorije menadžmenta. Rad i ličnost menadžera. Društvena, poslovna i korporativna odgovornost. Osnovni primeri korporativne odgovornosti. Motovo i motivacija. Liderstvo i konflikti. Organizaciona struktura i tipovi menadžmenta. Menadžment u praksi. Proces menadžmenta.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Smilja Rakas, Sociologija menadžmenta, Beograd, 2007.
  2. Li Kotler, Korporativna i društvena odgovornost, Beograd, 2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, seminarski radovi, diskusije, studije slučajeva
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10