Navigacija

SI1PM1 - Praktikum iz matematike 1

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz matematike 1
Akronim SI1PM1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata, delimično kroz rekapitulaciju srednjoškolske matematike, sa osnovnim pojmovima i činjenicama koji predstavljaju neophodnu osnovu za Matematiku 1 i 2.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavaju se studenti da prate predmete Matematika 1 i 2, kao i da koriste matematički aparat u ostalim predmetima prve godine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi: skupovi, relacije, funkcije, skupovi brojeva, diferencijalni račun, integralni račun, kombinatorika, matematička logika.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje raznih zadataka i problema koji prate teorijski deo kursa, koristeći i matematičke softverske pakete.
  Literatura
  1. Cvetković D,Lacković I,Merkle M,Radosavljević Z,Simić S,Vasić P, Matematika 1-Algebra,Akad.Misao 2006
  2. Vasić B,Iričanin B,Jovanović M, Malešević B,Madžarević T,Mihailović B,Radosavljević Z,Simić S,Cvetković D: Zbirka zadataka iz Matematike 1 -prvi i drugi deo. Akad.Misao 2006.
  3. M.Merkle: Matematička analiza za studente tehnike.Akad.Misao 2008
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe,diskusije, domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 40 Pismeni ispit 15
  Praktična nastava Usmeni ispit 15
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0