Navigacija

SI1OE - Osnovi elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektronike
Akronim SI1OE
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima elektrotehnike i elektronike. Upoznavanje sa osnovnim aktivnim i pasivnim elektronskim komponentama.Osnovne metode analize električnih i elektronskih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Mogućnost samostalne analize jednostavnijih elektronskih kola i razumevanje funkcionisanja osnovnih elektronskih komponenti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi o elektricitetu. Električno polje. Potencijal. Provodnici i dielektrici. Jednosmerna kola. Prvi i drugi Kirhofov zakon. Kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu. Vremenski i frekvencijski domen. Furijeovi redovi i složenoperiodični režim. PN spoj, MOSFET, BJT. Osnovne pojačavačke sprege. Diferencijalni i operacioni pojačavač.
Sadržaj praktične nastave Metod potencijala čvorova. Tevenenova i Nortonova teorema. Kola sa jednosmernim i prostoperiodičnim strujama. Pojam pojačanja, ulazne i izlazne otpornosti. Osnovne pojačavačke sprege. Diferencijalni pojačavač. Operacioni pojačavač. Osnovne primene operacionih pojačavača.
Literatura
  1. Osnovi elektronike, M.Popović, elektronsko izdanje, ETF Beograd 2005
  2. Elektronika 1 - komponente i kola, S Marjanović, Akademska misao 2004
  3. B.Popović, Osnovi elektrotehnike 1, 2 , i 3, Građevinska knjiga, Beograd 1980.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 70
Seminari 0