Navigacija

SI1M2 - Matematika 2

Specifikacija predmeta
Naziv Matematika 2
Akronim SI1M2
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa integralnim računom, diferencijalnim jednačinama, redovima, kombinatorikom, teorijom grafova, vektorskim prostorima i elementima analitičke geometrije. Osposobljavanje studenata da efikasno primeni stečeno znanje u problemima koji se pojavljuju u stručnim predmetima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je kompetentan da rešava probleme iz oblasti elektrotehnike i računarstva uz pomoć adekvatnog matematičkog modela,specijalno primenom integralnog računa, redova, kombinatorike i analitičke geometrije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Integralni račun, metode integracije, primena određenog integrala, diferencijalne jednačine, numerički i stepeni redovi, kombinatorika i grafovi, vektorski prostori, sopstvene vrednosti i vektori matrica, rang matrica, sistemi linearnih jednačina, analitička geometrija..
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje raznih zadataka i problema koji prate teorijski deo kursa. Upoznavanje studenata kako da prepoznaju i reše probleme iz narednih predmeta.
  Literatura
  1. Cvetković D,Lacković I,Merkle M,Radosavljević Z,Simić S,Vasić P, Matematika 1-Algebra,Akad.Misao 2006.
  2. Vasić B,Iričanin B,Jovanović M, Malešević B,Madžarević T,Mihailović B,Radosavljević Z,Simić S,Cvetković D: Zbirka zadataka iz Matematike 1 -prvi i drugi deo. Akad.Misao 2006.
  3. M.Merkle: Matematička analiza za studente tehnike.Akad.Misao 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa rešavanjem zadataka, diskusije, domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 15
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 15
  Projekti 0
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0