Navigacija

OT4SOS - Sistemi za obradu slike

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za obradu slike
Akronim OT4SOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama sistema i konceptima digitalne obrade slika.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da koriste poznate metode digitalne obrade slika i da samostalno kreiraju i razvijaju algoritme za digitalnu obradu slika.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koncept digitalne obrade dvodimenzionih signala. Senzori i akvizicija slike. Diskretizacija i digitalizacija. Osnovne obrade u prostornom domenu. Obrade u transformacionom domenu. Segmentacija i klasifikacija objekata. Kompresija slike. Arhiviranje, prenos i prikazivanje slika.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računskom centru gde obrada slike vrši primenom računara.
  Literatura
  1. Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002
  2. Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall, 2004
  3. Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 30
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0