Navigacija

OT4OE - Osnovi ekonomije

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi ekonomije
Akronim OT4OE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja u oblasti mikroekonomije, monetarne ekonomije, ekonomske politike i međunarodne ekonomije. Osposobljavanje studenata da analiziraju probleme iz navedenih oblasti i predlažu rešenja.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazična znanja iz oblasti ekonomije. Osposobljeni su da primenjuju stečena znanja u praksi i rade u timu, kao i da pripremaju i obrazlažu posebne projekte. Osposobljeni su i da analiziraju tržišnu strukturu u kojoj posluje neko preduzeće.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Deset principa ekonomije,osnovne ekonomske kategorije,proizvodnja i reprodukcija, tržište kapitala, tržište rada, poslovanje preduzeća, ekonomska politika, globalizacija, tranzicija.
    Sadržaj praktične nastave Analiza primera iz prakse, studije slučaja.
    Literatura
    1. Popovčić - Avrić Snežana:Osnovi ekonomije, ETF, Beograd,2004
    2. Mankiw, N.G.:Principles of Economics, Harvard University, Fourth edition, 2004
    3. Krugman,P.R., Obstfeld, M.: International Economics,Pearson Editions, Seventh Edition,2006
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja,vežbe, prezentacije studija slučajeva, diskusije na zadatu temu.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 60
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 10
    Kolokvijumi 25
    Seminari 0