Navigacija

OT3TM2 - Telekomunikaciona merenja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikaciona merenja 2
Akronim OT3TM2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente s principima rada i korišćenjem naprednih telekomunikacionih laboratorijskih uređaja. Osposobiti studente za napredna merenja telekomunikacionih signala i sistema. Osposobiti studente za umrežavanje laboratorijskih uređaja i povezivanje s računarom.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog ispita, studenti će moći da pravilno povežu i umreže različite laboratorijske uređaje, izvrše napredna merenja telekomunikacionih signala i sistema, uvezu rezultate merenja na računar i provere njihovu saglasnost s relevantnim propisima i standardima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Monitoring spektra. Karakterizacija sistema prenosa. Analizator mreža. Merenje šuma. Merenja na kablovskim vodovima. Merenja na optičkim sistemima prenosa. Merenja u telekomunikacionim mrežama. Umrežavanje laboratorijske instrumentacije. Upravljanje instrumentima pomoću računara. Akvizicija rezultata merenja pomoću računara. Virtuelna instrumentacija. Telemetrija.
Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji. Povezivanje i korišćenje instrumenata. Rad u softverskom alatu Python.
Literatura
  1. J.M. Hughes: Real-World Instrumentation with Python. O'Reilly Media, 2011
  2. J.M. Pieper: Automatic Measurement Control: A Tutorial on SCPI and IEEE 488.2. Rohde & Schwarz, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i laboratorijske vežbe; testovi i domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 10
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0