Navigacija

OT3TM - Telekomunikacione mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacione mreže
Akronim OT3TM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa fundamentalnim konceptima telekomunikacionih mreža i protokola, kao i principima upravljanja telekomunikacionim saobraćajem.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti bi trebalo da: (1) steknu osnovna znanja o telekomunikacionim mrežama i protokolima; (2) umeju da analiziraju osnovne performanse telekomunikacione mreže i telekomunikacionog protokola.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave (1) Funkcije i podela telekomunikacionih mreža; medijumi prenosa. (2) Uvod u mreže sa komutacijom paketa i protokole. (3) Sloj linka za podatke; lokalne računarske mreže. (4) Osnovne karakteristike IP mreža. (5) Tehnologije L2 komutacije paketa: FR i ATM. (6) Upravljanje saobraćajem i kvalitet servisa u ATM mreži. (7) PDH i SDH sistemi prenosa; transportne mreže. (8) Sinhronizacija SDH mreža.
Sadržaj praktične nastave Računske i laboratorijske vežbe: osobine mrežnih topologija, numeracija i adresiranje u telekomunikacionim mrežama, funkcije kontrole grešaka, funkcije kontrole protoka, upravljanje saobraćajem u Frame Relay i ATM mrežama, planiranje transportnih mreža.
Literatura
  1. W. Stallings, "Data and Computer Communications", 9th Edition, Prentice Hall, NJ, 2010. (Odabrana poglavlja).
  2. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, "Computer Networks", 5th edition, Pearson Education Inc. & Prentice Hall, 2011. (Odabrana poglavlja).
  3. J. Caballero, F. Hens, R. Segura, A. Guimerá, "Installation and Maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL and Synchronization Networks", Artech House, 2003. (Odabrana poglavlja).
  4. J-P. Vasseur, M. Pickavet, P.Demeester, "Network Recovery (Protection and Restoration of Optical, SONET-SDH, IP, and MPLS)", Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2004. (Odabrana poglavlja).
  5. Materijali sa predavanja i vežbi.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0