Navigacija

OT3SAU - Sistemi automatskog upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi automatskog upravljanja
Akronim OT3SAU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (u smislu ponašanja u vremenskom, frekvencijskom ili kompleksnom domenu), izbor određenih tipova kontrolera i njihovo podešavanje.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu kontinualnih ili diskretnih sistema, da izvrše njegovu simulaciju i da ga predstave u formi ulazno izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, da izvrše analizu stabilnosti ili projektovanje određenih klasa kontrolera.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Modeliranje elektromehaničkih sistema, karakterizacija ponašanja kontinualnih i diskretnih sistema. Diskretizacija kontinualnih sistema. Modeli u prostoru stanja. Stabilnost kontinualnih i diskretnih sistema. Analiza i koompenzacija sistema pomoću Bode-ovih karakteristika. Projektovanje konvencionalnih zakona upravljanja. Određene klase nekonvencionalnih regulatora.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da urade dve laboratorijske vežbe na kojima se upoznaju sa osnovnim elektromehaničkim sistemima kao i najčešće korišćenim programskim alatima za analizu dinamičkih sistema.
Literatura
  1. Sistemi automatskog upravljanja, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 sati laboratorijskog rada sa korišćenje računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0