Navigacija

OS4TRS - Teorija robotskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija robotskih sistema
Akronim OS4TRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijom na kojoj počiva projektovanje i rad robota.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za rad u oblasti projektovanja i upravljanja robotima, kao i za dalje usavršavanje.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave OSNOVE: Pojam, istorijat, podele. KONSTRUKCIJA. KINEMATIKA: Geometrija, koordinatni sistemi, transformacione matrice, unutrašnje/spoljašnje koordinate, brzine i ubrzanja, Jakobijani, redundansa. DINAMIKA: Direktni/inverzni problem, kontaktni zadaci, modeliranje i simulacija. UPRAVLJANJE: Hijerarsijski nivoi. Ineligentno upravljanje. PRIMENE. Čovekoliki/industrijski/servisni roboti. Roboti u medicini
   Sadržaj praktične nastave Vežbe na robotima u virtuelnom okruženju laboratorije za robotiku - VRL. Seminarski radovi na zadate praktične teme.
   Literatura
   1. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
   2. B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
   3. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
   4. specifična knjiška i časopisna literatura
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0