Navigacija

OS3RA - Robotika i automatizacija

Specifikacija predmeta
Naziv Robotika i automatizacija
Akronim OS3RA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni kurs u ovoj oblasti: upoznavanje sa bazičnim pojmovima i konceptima i priprema za dalje usavršavanje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student ima osnovna znanja koja mogu biti "završna" ili predstavljati pripremu za dalje usnjavršavanje u ovoj oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave ROBOTIKA: Osnovne strukturne šeme. Definisanje geometrije robota. Kinematika i dinamika robota. Senzori. Pogoni. Završni uređaji. Upravljanje i programiranje. Primena. AUTOMATIZACIJA: Obradni procesi i tehnološki postupci (obrada rezanjem, plastičnom deformacijom, specijalne i posebne metode). Automatizacija obradnih procesa (CNC mašine). Šire automatizovane celine.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe sa industrijskim robotom cilindrične konfiguracije - UMS2. Vežbe na robotima u virtuelnom okruženju laboratorije za robotiku - VRL. Seminarski radovi na zadate praktične teme.
  Literatura
  1. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  2. M. Kalajdžić, Tehnologija mašinogradnje, Mašinski fakultet, Beograd..
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, samostalni seminarski rad, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40