Navigacija

OS3NSU - Nelinearni sistemi upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Nelinearni sistemi upravljanja
Akronim OS3NSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima modeliranja nelinearnih sistema i analize njihovih osobina. Predstavljanje metoda za analizu stabilnosti nelinearnih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: prepoznaju i analiziraju nelinearne fenomene u sistemima, modeliraju nelinearne sisteme, koriste stečena znanja u analizi stabilnosti sistema upravljanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Modeliranje i analiza nelinearnih sistema. Analiza faznih portreta. Postojanje graničnih krugova. Metod opisne funkcije. Osnove teorije Ljapunova. Koncepti stabilnosti. Linearizacija i lokalna stabilnost. Direktan metod Ljapunova. Napredna teorija stabilnosti. Apsolutna stabilnost. Uvod u projektovanje nelinearnih sistema upravljanja.
Sadržaj praktične nastave Vežbanje aproksimativnih metoda analize stabilnosti. Primena metoda Ljapunova. Metode analize apsolutne stabilnosti nelinearnih sistema. Primena računarske analize i simulacija u problemima modeliranja i analize stabilnosti nelinearnih sistema.
Literatura
  1. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
  2. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nelinearni dinamički sistemi (u pripremi).
  3. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  4. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0