Navigacija

OS2EE - Elementi elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi elektronike
Akronim OS2EE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje principa funkcionisanja i upoznavanje sa karakteristikama osnovnih poluprovodničkih elektronskih komponenti. Upoznavanje sa mogućnostima primene osnovnih elektronskih komponenti. Upoznavanje studenata sa postupcima analize i projektovanja osnovih analognih i digitalnih elektronskih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da primenjuju osnovne modele elektronskih komponenti u analizi i projektovanju jednostavnih analognih i digitalnih elektronskih kola. Osposobljavanje studenata da analiziraju ili izaberu adekvatno analogno ili digitalno elektronsko kolo ili elektronski podsistem u skladu sa zadatim specifikacijama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Poluprovodnici. PN spoj. Diode. Primena dioda. Bipolarni tranzistori. Tranzistori sa efektom polja. Jednostepeni pojačavači sa bipolarnim i FET tranzistorima. Operacioni pojačavači. Osnovna kola sa operacionim pojačavačima. Diferencijalni pojačavač. Strujni izvori. Pojačavači snage. Komparatori. Osnovna logička kola. Osnovne kombinacione mreže. Bistabilna kola. Osnovne sekvencijalne mreže.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadataka vezanih za primenu osnovnih elektronskih komponenti. Laboratorijske vežbe: Rad sa laboratorijskom instrumentacijom i opremom. Statičke karakteristike poluprovodničkih komponenti. Jednostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorom. Primena dioda i tranzistora. Primena operacionih pojačavača. Logička kola i brojači.
Literatura
  1. V. Drndarević, Elektronika, Beograd, 2005.
  2. V. Drndarević, N. Jevtić: Elektronika - zbirka zadataka, Beograd, 2008.
  3. S. Tešić, D. Vasiljević: Osnovi elektronike, Beograd, 1990.
  4. D. Živković, M. Popović: Impulsna i digitalna elektronika, Beograd, 1995.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode u učionici na tabli. Računske vežbe se izvode na tabli uz prikazivanje pojedinih elektronskih komponenti i sklopova. Laboratorijske vežbe se izvode u laboratoriji za elektroniku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0