Navigacija

OO1PMB - Praktikum iz Matematike 1 - b

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz Matematike 1 - b
Akronim OO1PMB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Elektrotehnika i računarstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa nekim matematičkim pojmovima i činjenicama koji predstavljaju dalju nadogradnju sadržaja kurseva matematike 1 i 2. Osposobljavanje studenata za uspešno korišćenje matematičkog aparata u ostalim stručnim predmetima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će lako prepoznavati probleme u stručnim predmetima i primenjivati stečeno znanje, posebno iz diferencijalnog i integralnog računa. Student će biti sposoban da analizira osnovne osobine funkcija koje se pojavljuju pri matematičkom modelovanju odgovarajućih problema .
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Integralni račun. Diferencijalne jednačine. Kombinatorika. Kvantifikatorski račun. Grafovi i matrice. Elementi linearne algebre.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra VIII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
  2. Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Malešević B., Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre I, II; Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. Milan Merkle: Matematička analiza - teorija i hiljadu zadataka - za studente tehnike, Akademska misao, Beograd 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe na tabli, diskusije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30