Navigacija

OG3PES - Praktikum iz elemenata EES

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz elemenata EES
Akronim OG3PES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Elementi elektroenergetskih sistema
Ciljevi izučavanja predmeta Detaljnije upoznavanje elemenata elektroenergetskog sistema
Ishodi učenja (stečena znanja) Temeljnije znanje studenata o elementima elektroenergetskog sistema
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave nema
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave Labaratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 30
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 20