Navigacija

OF4FS - Fiberoptički senzori

Specifikacija predmeta
Naziv Fiberoptički senzori
Akronim OF4FS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa specijalnim optičkim vlaknima i drugim nestandardnim optičkim komponentama koje se koriste pri konstrukciji fiberoptičkih senzora. Upoznavanje studenta sa principima rada, mernim tehnikama, klasifikacijom i karakterizacijom fiberoptičkih senzora. Na osnovu ovih znanja student je osposobljen da proceni kada je optimalno primeniti fiberoptičke senzore u mernom sistemu i koje.
Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje savremenih fiberoptičkih senzora. Poznavanje mernh metoda i principa merenja koji se koriste kod ovih senzora. Projektovanje i primena fiberoptičkih senzora u industriji.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi rada, mesto i značaj fiberoptičkih senzora. Optička vlakna, osobine i tehnologija. Merne tehnike. Intenzitetska modulacija. Interferometrijske i polarimetrijske metode merenja. Gasna spektroskopija. Fiberoptički žiroskop. Rešetke u optičkim vlaknima. Merenje brzine Doplerovim efektom. Fiberoptički senzori u elektroenergetskim sistemima.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe u kojima se student radi sa komponentama fiberoptičkih senzora. Demonstracija rada fiberoptičkog senzora struje i magnetskog polja na principu Faradejevog efekta. Demonstracija rada OTDR-a. Demonstracija fiberoptičkog hidrofona.
Literatura
  1. Jose Miguel Lopez-Higuera: Handbook of optical fiber sensing technology, John Wiley & Sons, Ltd, 2002, England
  2. J. Dakin, B. Culshaw, Optical Fiber Sensors:Principles and components, Artech House, London, 1988
  3. Shizhuo Yin: Fiber Optic Sensors, CRC Press, Boca Ration, 2008, USA
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova laboratorijskih vežbi + dva domaća zadatka.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 20