Navigacija

OF2E - Elektromagnetika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetika
Akronim OF2E
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Da uvede osnove inženjerske elektromagnetike shodno potrebama mobilnih i satelitskih komunikacionih sistema, RF i mikrotalasne tehnike, radarskih sistema, brzih digitalnih veza, bežičnih sistema, optičkih telekomunikacija, optoelektronike, nanotehnologija, bioinženjeringa, fizike plazme, fizike poluprovodnika, elektroenergetskih mašina i sistema i elektromagnetske kompatibilnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Obučenost studenta da može da prepozna, formuliše i reši osnovne inženjerske probleme koji zahtevaju znanja elektromagnetike i da razume principe rada tipičnih uređaja i sistema temeljenih na principima elektromagnetike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Diferencijalne i integralne jednačine, granični uslovi i teoreme elektrostatičkog, stacionarnog strujnog, stacionarnog magnetskog i sporopromenljivog elektromagnetskog polja. Maksvelove jednačine. Zakasneli potencijali. Uniformni ravni elektromagnetski talasi. Odbijanje i prelamanje. Vođeni elektromagnetski talasi. Vodovi. Zračenje elektromagnetskih talasa. Antene. Elektromagnetska kompatibilnost.
  Sadržaj praktične nastave Nema.
  Literatura
  1. A. R. Đorđević, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2012.
  2. B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Đorđević, B. Kolundžija, M. Dragović, Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0