Navigacija

MS1TV2 - Tehnika visokog napona 2

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnika visokog napona 2
Akronim MS1TV2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da vrše visokonaponska ispitivanja i merenja u laboratorijama za visoki napon.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da rade sa visokonaponskom opremom u visokonaponskim laboratorijama i takođe stiču znanja koja omogućavaju da konstruišu opremu za laboratorije za visoki napon. Studenti su osposobljeni da rade i visokonaponska merenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pražnjenja u čvrstim, tečnim i gasovitim dielektricima. Izvori visokog naizmeničnog, jednosmernog i udarnog napona. Merenja napona i struja. Primena osciloskopa u visokonaponskim merenjima. Primena optičkih metoda u visokonaponskim merenjima.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se svodi na izvođenje eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i računskih zadataka u učionici..
  Literatura
  1. Milan Savić, Zlatan Stojković: “Tehnika visokog napona-atmosferski prenaponi”, Elektrotehnički fakultet, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja. Vežbe obuhvataju laboratorijske vežbe i vežbe na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0