Navigacija

MS1TED - Tržište električne energije i deregulacija

Specifikacija predmeta
Naziv Tržište električne energije i deregulacija
Akronim MS1TED
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i konceptima tržišta u elektroenergetskim sistemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Formiranje pojmovnika potrebnog inženjeru iz ekonomije i elektroenergetskih sistema, za rad na berzi električne energije, kao trgovcu i brokeru, kao planeru, kao inženjeru kod nezavisnih generatora, u mreži, za rad u kontrolnom centru, kod nezavisnog operatera sistema, u regulatornoj agenciji, i sl.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tipovi elektroprivreda s obzirom na stepen deregulacije. kWh kao roba. Bilateralna trgovinatransakcije i pul. Fer utakmica i tržišna moć. Mreža, sigurnost i zagušenje. ATC. Pomoćne usluge. Berze.
   Sadržaj praktične nastave Mreža, sigurnost i zagušenje. ATC.
   Literatura
   1. http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15
   2. D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0