Navigacija

MS1RS - Robotski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Robotski sistemi
Akronim MS1RS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa multidisciplinarnim problemima koji se javljaju u robotici i načinom njihovog rešavanja. Razvoj integralnog pristupa multidisciplinarnim sistemima
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je upoznat sa različitim robotiskim sistemim. Osposobljavanja studenata za rad na razvoju i primeni robota, kao i za dalje usavršavanje.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Kinematika. Dinamika. Planiranje kretanja. Arhitektura robota. Roboti sa paralelnim mehanizmima. Roboti sa fleksibilnim elementima. Robotske ruke i hvatanje. Roboti na točkovima. Dvonožni roboti. Egzoskeleti. Mikro/nano roboti. Industrijski roboti. Podvodni, kopneni i leteći mehanizmi. Roboti u hirurgiji i rehabilitaciji. Interakcija čovek-robot. Veštačka inteligencija u robotici. Roboetika.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe bazirane na simulatoru.
   Literatura
   1. B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
   2. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
   3. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
   4. specifična knjiška i časopisna literatura
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, seminari, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40