Navigacija

MS1MMS - Multimedijalni sistemi sa više brzina

Specifikacija predmeta
Naziv Multimedijalni sistemi sa više brzina
Akronim MS1MMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Obrada signala 1
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se prikažu osnovni principi obrade signala s više brzina. Fokus je na algoritmima i ralizacionim strukturama sistema s više brzina. Cilj je da se analiziraju primene u telekomuniakcijama i obradi audio signala i da se razviju softverska rešenja za tipične praktične probleme.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da razumeju osnovne i napredne koncepte vezane za obradu signala s više brzina. Naučiće da simuliraju sisteme s više brzina u MATLAB (ili MATLAB klon) okruženju. Biće obučeni da primene tehnike obrade signala s više brzina u rešavanju problema vezanih za telekomunikacije i obradu audio signala i da ta rešenja realizuju u MATLAB–u.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove sistema s više brzina, filtri u sistemima s više brzina, FIR, IIR i češljasti filtri za promenu frekvencije odabiranja, promena frekvencije odabiranja sa necelobrojnim faktorom, tehnike obrade signala s više brzina u projektovanju i implementaciji filtara, filtarske banke sa više brzina, primena sistema sa više brzina u telekomunikacionim i audio sistemima.
  Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza filtara u sistemima s više brzina, simulacija sistema s više brzina u MATLAB (MATLAB klon) okruženju.
  Literatura
  1. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
  2. G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002.
  3. T. Hentschel, Sample Rate Conversion in Software Configurable Radios, Artech House, 2002.
  4. M. Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, projekat
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0