Navigacija

MS1JMS - Javni mobilni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Javni mobilni sistemi
Akronim MS1JMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Radio komunikacije, Radio-sistemi
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim funkcijama upravljanja i organizacije savremenih javnih mobilnih sistema. Proračun radio pokrivanja i saobraćajnog kapaciteta podsistema baznih stanica. Projektovanje i proračun kapaciteta osnovnih elemenata jezgra mreže.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da stekne uvid u organizaciju i napredne funkcije savremenog javnog mobilnog sistema, kao i sposobnost da samostalno sprovede osnovne faze projektovanja ovakvih sistema. Sticanje solidne osnove za samostalni istraživački rad.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Organizacija i planiranje radio-podsistema - GSM, UMTS, LTE. Napredne funkcionalnosti i tehnike GSM, UMTS, LTE radio-interfejsa. Aspekti zaštite - autentifikacija i kriptozaštita. Dimenzionisanje čvorova i njihovih međusobnih veza upravljačko-komutacionog segmenta. MIN - Mobilne inteligentne mreže. 3GPP domen komutacije paketa. Servis prenosa broja. IMS - IP Multimedia Subsystem. Budući razvoj.
Sadržaj praktične nastave Laboratorija: Merenje karakterističnih veličina GSM i UMTS radio-podsistema korišćenjem naprednog mernog sistema. Rad na GSM, UMTS i LTE simulatoru. Proračun kapaciteta veza upravljačko-komutacionog podsistema.
Literatura
  1. GSM recommendations, www.etsi.org
  2. 3GPP specifications, www.3gpp.org
  3. Trening dokumentacija proizvođača opreme (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel)
  4. J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, “Radio network planning and optimization for UMTS”, John Wiley, 2006.
  5. E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Elsevier, 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0