Navigacija

MS1EKO - Elektromagnetna kompatibilnost

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetna kompatibilnost
Akronim MS1EKO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa problematikom elektromagnetske kompatibilnosti u oblasti industrijskih učestanosti. Elektromagnetski uticaji i smetnje. Proračuni i eksperimentalna procena nivoa uticaja. Mogućnosti i mere za smanjivanje i otklanjanje elektromagnetskih uticaja i smetnji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za određivanje nivoa elektromagnetskih uticaja i smetnji u oblasti industrijskih učestanosti. Osposobljenost za primenu metoda za njihovo smanjenje i uklanjanje. Osposobljenost za proveru uređaja u pogledu ispunjavanja uslova elektromegnetske kompatibilnosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Priroda elektromagnetnih uticaja. Načini prenošenja. Elektroenergetski vodovi, atmosferska pražnjenja, kvarovi i komutacije u mrežama kao izvori smetnji. Merenje, računarska simulacija i načini smanjenja uticaja i smetnji. Provera sredstava za zaštitu od uticaja i smetnji. Propisi i standardi.
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije pojedinih pojava. Merenja uticaja i smetnji u laboratorijskim i realnim uslovima.
  Literatura
  1. Branko Popović, "Elektromagnetika", Akademska misao, Beograd,2005.
  2. Jovan Nahman, "Uzemljenje neutralne tačke distributivnih mreža", Naučna knjiga, Beograd, 1980.
  3. V. Prasad Kodali, "Engineering Electromagnetic Compatibilitz", IEEE Press, New Zork, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijski deo predavanja na tabli sa prezentacijama postupaka za proračun i merenje uticaja. Praktične vežbe. Izrada projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti 10
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0