Navigacija

MS1AE2 - Analiza elektroenergetskih sistema 2

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema 2
Akronim MS1AE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i prelaznih stanja u elektroenergetskim sistemima (proračuni tokova snaga i stabilnosti).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu uticaja rezultata proračuna na karakteristike sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Proračuni tokova snaga. Jednačine injektiranja i metode rešavanja (Gauss - Seidel, Newton, Stott, ubrzani postupci i jednosmerni model). Primene proračuna tokova snaga. Proračuni statičke, tranzijentne i naponske stabilnosti. Metode proračuna nelinearnih diferencijalnih jednačina kretanja rotora. Karakteristični scenariji nestabilnosti. Proračuni ekonomičnih i graničnih termičkih opterećenja vodova.
   Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa realnim primerima zadataka na temu bilansa snaga, padova napona i kompenzacije reaktivne snage kao i proračuna kratkih spojeva zajedno sa seminarskim radom.
   Literatura
   1. 1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema II“, Beograd 2007.
   2. 2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0