Navigacija

IR2PM4 - Praktikum iz Matematike 4

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz Matematike 4
Akronim IR2PM4
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz Matematike 1 i Matematike 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama teorije verovatnoće u diskretnim i neprekidnim modelima: kombinatornim problemima, uslovnom verovatnoćom, slučajnim promenljivim i njihovim numeričkim karakteristikama, zakonima velikih brojeva i centralnom graničnom teoremom, kao i sa osnovnim idejama u oblasti matematičke statistike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje primene metoda verovatnoće i statistike u rešavanju realnih problema. Osposobljavanje za rešavanje jednostavnijih realnih problema primenom metoda teorije verovatnoće i statistike, prepoznavanje odgovarajućeg matematičkog modela, ocenjivanje parametara i testiranje hipoteza u vezi sa modelom.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i primena kombinatorike. Uslovna verovatnoća i nezavisnost događaja. Slučajne promenljive i njihove raspodele. Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih. Zakoni velikih brojeva i centralna granična teorema. Ocene parametara i testiranje hipoteza.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu. Student se upoznaje sa upotrebom matematičkih softvera i njihovom pomoći u rešavanju konkretnih zadataka i problema.
Literatura
  1. M. Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe,diskusije, pomoć pri izradi domaćih zadataka pomoću matematičkih softvera.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0