Navigacija

DS2UES - Upravljanje elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje elektroenergetskim sistemima
Akronim DS2UES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Odslušani predmeti na osnovnim (master) studijama: Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Analiza elektroenergetskih sistema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa strukturama upravljanja savremenih sistema u zavisnosti od arhitekture tržišta energije, prenosa i tržišta pomoćnih usluga. Upoznavanje studenata sa značajem upravljanja potrošnjom u savremenim elektroenergetskim sistemima. Razumevanje realizacije koncepta sigurnosti, pouzdanosti i ekonimičnosti savremenih sistema i interkonekcija razvojem funkcija pomoćnih usluga.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju naprednih optimizacionih jednokriterijumskih i višekriterijumskih algoritama za planiranje rada sistema i interkonekcija, koji obuhvataju zahteve ekonomije, ekologije i efikasnosti sistema, uz uvažavanje ograničenja sigurnosti i pouzdanosti. Osposobljavanje studenata za implementaciju razvijenih algoritama u funkcije upravljanja u realnom realnom vremenu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Organizaciona struktura sistema upravljanja. Hijerarhijska struktura upravljanja. Koncepti i tehnička realizacija sistema upravljanja. SCADA sistemi. Centri upravljanja. Operatori sistema. Centralizovane i decentralizovane funkcije upravljanja u elektroenergetskim sistemima. Upravljanje elektroenergetskim sistemima u abnormalnim radnim režimima. Upravljanje potrošnjom.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. [4] K. Bhattacharaya, M. H. J. Bollen and J. E. Daalder, ''Operation of Restructured Power Systems'', Kluwer, Boston, MA, USA, 2001.
   2. [2] A. J. Wood and B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", Wiley, New-York, NY, USA, 1996.
   3. Jizhong Zhu, “Optimization of Power System Operation”, IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2008.
   4. J. Momoh, L. Mili, "Economic Market Design and Planning for Electric Power System", IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2010.
   5. A. Chakrabortty, M. D. Ilic, Editors, “Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids”, Springer, London, UK, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja na tabli, ilustracije u elektronskoj formi (video beam), simulacije na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50