Navigacija

DS2SZN - Sistemi za nadzor i upravljanje telekomunikacionim mrežama

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za nadzor i upravljanje telekomunikacionim mrežama
Akronim DS2SZN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Telekomunikacije 1 (OT2T1), Telekomunikacije 2 (OT3T2), Telekomunikacije 3 (OT3T3), Telekomunikacione mreže (OT3TM).
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i ovladavanje arhitekturama, protokolima i principima realizacije sistema za nadzor i upravljanje telekomunikacionim mrežama.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti bi trebalo da steknu znanja o principima specifikacije, projektovanja i implementacije slojevitih automatizovanih sistema za nadzor i upravljanje telekomunikacionim mrežama.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave (1) TMN funkcionalne grupe i arhitektura. (2) Model upravljanja u Internetu i arhitektura SNMP. (3) Upravljanje transportnim mrežama. (4) Automatizovano upravljanje zasnovano na politikama (PBM). (5) Upravljanje kvalitetom servisa. (6) Optimizacija performansi. (7) Upravljanje mrežom i servisima u NGN. (8) Poslovni modeli upravljanja (sporazumi o nivou servisa, tarifiranje, interkonekcija).
    Sadržaj praktične nastave Seminarski rad o izabranoj arhitekturi sistema za upravljanje mrežom i/ili servisima sa prezentacijom rezultata teorijske analize, simulacije ili konkretne implementacije.
    Literatura
    1. S. B. Morris, "Network Management, MIBs and MPLS: Principles, Design and Implementation", Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2003. (Odabrana poglavlja).
    2. M. N. Ellanti, S. S. Gorshe, L. G. Raman, W. D. Grover, "Next Generation Transport Networks: Data, Management and Control Planes", Springer, 2005. (Odabrana poglavlja).
    3. J. Strassner, "Policy-based Network Management: Solutions for the Next Generation", Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2004. (Odabrana poglavlja).
    4. M. Stojanović, V. Aćimović-Raspopović, "Savremene IP mreže: arhitekture, tehnologije i protokoli", Beograd, Akademska misao, 2012. (Odabrana poglavlja).
    5. Relevantni međunarodni standardi i preporuke; odabrani radovi iz međunarodnih časopisa i tematskih zbornika.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, seminari.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 70