Navigacija

DS2STK - Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama
Akronim DS2STK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se izlože algoritmi konstrukcije efikasnih kodova za korekciju grešaka i opišu metode njihovog dekodovanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju zaštitnih kodova, njihovu implementaciju i testiranje performansi na standardnim programskim jezicima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Određivanje performansi linearnih blok kodova simulacijom. Dekodovanje Rid-Solomonovih kodova. Bušeni konvolucioni kodovi. Hibridne ARQ procedure, adaptivno kodovanje i modulacija. Generalizovani Viterbijev algoritam, BCJR algoritam. Turbo kodovi. Algoritmi iterativnog dekodovanja – MAP, SOVA. Kodovi s malom gustinom provera na parnost, njihovo predstavljanje Tanerovim grafovima i algoritmi dekodovanja.
   Sadržaj praktične nastave Domaći zadaci, projekat s prezentacijom
   Literatura
   1. 1. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, III izd. Akademska misao, Beograd, 2009.
   2. 2. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
   3. T. Richardson, R.Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, projekat s prezentacijom
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0