Navigacija

DS2FMP - Fazi metrički prostori sa primenama u elektrotehnici i računarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Fazi metrički prostori sa primenama u elektrotehnici i računarstvu
Akronim DS2FMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa prostorima sa nedeterminističkim rastojanjem, posebno sa fazi metričkim i intuicionističkim fazi metričkim prostorima, njihovom strukturom, osobinama preslikavanja na njima definisanih, kao i primenama funkcionalne analize na prostorima sa fazi strukturom u problemima optimizacije, iterativnih metoda, a posebno sa primenama u elktrotehnici i računarstvu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje kandidata za formiranje iterativne metode kao optimalne za nalaženje rešenja raznih tipova jednačina koje proističu iz konkretnih problema fizike, elektrotehnike i drugih nauka, a nedeterministički (parametarski) su definisani.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fazi metrika. Kompletnost, predkompaktnost, kompaktnost skupa u fazi metričkom prostoru. Karakterizacije kompletnosti. Neprekidnost i ravnomerna neprekidnost. Fiksne tačke preslikavanja na fazi metričkim prostorima i iterativne metode. Konveksnost u fazi metričkom prostoru i primena na probleme optimizacije. Primene u elektrotehnici.
   Sadržaj praktične nastave Realizacija iterativnih metoda pomoću matematičkog softvera.
   Literatura
   1. S. Ješić, Teorija funkcija na fazi metričkim prostorima, skripta, Beograd 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka, i objašnjavanju tekućeg gradiva. Diskusije u vezi sa domaćim zadacima u toku semestra.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari