Navigacija

DS1OPN - Odabrana poglavlja iz nuklearne fizike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz nuklearne fizike
Akronim DS1OPN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje primenom aparata kvantne mehanike i teorije relativnosti u rešavanju problema atomske i nuklearne fizike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje primenom aparata kvantne mehanike i teorije relativnosti u rešavanju problema atomske i nuklearne fizike.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Istorijski razvoj nuklearne fizike; Borov model atoma; Zemanov efekat; Nuklearna spektroskopija; Elektronska paramagnetna rezonanca; Nuklearna magnetna rezonanca; Statičke i dinamičke osobine jezgra; Interakcija zračenja sa materijom; Nuklearni detektori; Akceleratori naelektrisanih čestica; Nuklearne sile; Elementarne čestice; Standardni model velikog praska.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P. Osmokrović, Osnovi nuklearne fizike, Akademska misao, Beograd, 2008.
   2. Nuklearna fizika - Uvod - Sa fizikom čestica, W. E. Burcham (Naučna Knjiga, 1973)
   3. Zbirka zadataka iz nuklearne fizike, P. Osmokrović, M. Srećković (Naučna knjiga, Beograd, 1994)
   4. Zbirka rešenih zadataka iz atomske fizike, J. M. Purić, S. I. Đeniže (Naučna knjiga, Beograd, 1991)
   5. P. Osmokrović, M. Srećković, Instrumenti za detekciju i spektrometriju u nukleranoj fizici (sa uputstvima za laboratorijske vežbe), Naučna knjiga, Beograd, 1991.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0