Navigacija

DS1ESM - Električni servomotori

Specifikacija predmeta
Naziv Električni servomotori
Akronim DS1ESM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predmeti iz Osnovnih studija iz oblasti električnih mašina
   Ciljevi izučavanja predmeta Analiziraju se razne vrste električnih servomotora za naizmeničnu i jednosmernu struju, kao i koračnih motora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da samostalno rešavaju probleme u vezi sa stacionarnim i prelaznim pojavama električnih servomotora i da ih pravilno tumače.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kontinualni servomotori. Servomotori upravljani jednosmernom strujom rotora. Servomotori upravljani jednosmernom strujom pobude. Servomotori za jednosmernu struju bez četkica. Servomotori za naizmeničnu struju. Koračni motori. Pobudna kola. Statički moment i statička greška položaja. Međuzavisnost koračnog ugla, momenta i snage. Svojstva funkcije graničnog momenta u zavisnosti od koračne brzine.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. Petar Gugić: Električni servomotori, Školska knjiga Zagreb, 1987.
   2. 2. Kuo, B.C., ed., Incremental motion control, Vol. II, Step motors and control systems, SRL Publishing Company, Champaign, Illinois ( USA ) 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0