Navigacija

19M061FMS - Fizika medicinskog slikanja i radioterapije

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika medicinskog slikanja i radioterapije
Akronim 19M061FMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim aspektima i modelima fizičkih pojava u oblastima medicinske radiografije, nuklearne medicine, magnetne rezonance, ultrasonografije, terapije zračenjem i radiohirurgije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Napradean nivo poznavanja fizičkih osnova i tehničkih detalja različitih modaliteta medicinskog slikanja i tehnika terapije zračenjem, kao i osposobljenost za kontrolu kvaliteta i optimizciju ovih metoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Planarne metode medicinskog slikanja. Helikoidni i CT sa konusnim snopom. Terapija zračenjem. Stereotaksična radiohirurgija. Imidžing u radioterapiji. Interna dozimetrija u nuklearnoj medicini. Detektori i dozimetri u medicinskim primenama zračenja. Kvalitet medicinske slike i doza zračenja. Monte Karlo simulacije u medicinskoj radijacionoj fizici. Magnetna rezonantna tomografija. Ultrasonografija.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavanje zadataka iz oblasti pokrivenih teorijskom nastavom).
  Literatura
  1. M. Vujisić, O. Ciraj-Bjelac, P. Marinković - Fizika medicinskog slikanja i radioterapije (Skripta) (ETF, Beograd, 2019)
  2. W.R. Hendee, E.R. Ritenour - Medical Imaging Physics (4th edition, Wiley-Liss, 2002)
  3. J.T. Bushberg, J.A. Seibert, E.M. Leidholdt Jr., J.M. Boone - The Essential Physics of Medical Imaging (3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2011)
  4. P. Mayles, A. Nahum, J-C. Rosenwald - Handbook of Radiotherapy Physics (Taylor & Francis, 2007)
  5. O.N. Vassiliev - Monte Carlo Methods for Radiation Transport: Fundamentals and Advanced Topics (Springer, 2017)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, projektni zadaci i seminarski radovi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 70