Navigacija

19M034AI - Arhitektura savremenog interneta

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura savremenog interneta
Akronim 19M034AI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa konceptima savremenog interneta i njegovom arhitekturom, kao i savremenim protokolima rutiranja u IPv4 i IPv6 mrežama.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna znanja o IPv4, IPv6 i MPLS protokolskim stekovima, kao i sposobnost implementacije, analize i optimizacije primenjenih rešenja i protokola rutiranja. Stiču veštine za projektovanje savremenih komunikacionih mreža i konfigurisanje konkretnih rešenja korišćenjem Cisco rutera.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave IPv4, IPv6 i multicast adresiranje. Razumevanje i implementacija osnovnih internih i eksternih protokola rutiranja u IPv4 mrežama. Razumevanje i implementacija osnovnih internih i eksternih protokola rutiranja u IPv6 mrežama. MPLS protokol. Multicast rutiranje.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems. Samostalna izrada tehničkog rešenja povezivanja više lokacija u jedinstvenu komunikacionu mrežu na bazi IP protokola.
Literatura
  1. C. Huitema:Routing in the Internet (2nd Edition), Prentice Hall, 2000
  2. D. Teare, B. Vachon, R. Graziani: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) - Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015
  3. D. Comer: Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture, Prentice Hall, 2006
  4. S. Halabi: Internet Routing Architectures, Second Edition, Basam Halabi, Cisco Press, 2000
  5. RFCs, www.ietf.org
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekat povezivanja više udaljenih lokacija uz predlog načina realizacije Internet servisa.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0