Navigacija

19M031ADP - Akustični dizajn prostorija i zvučna zaštita

Specifikacija predmeta
Naziv Akustični dizajn prostorija i zvučna zaštita
Akronim 19M031ADP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Elektroakustika
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je da student stekne potrebna znanja za samostalno projektovanje akustičke obrade jednostavnih prostorija kao što su učionice i amfiteatri, ako i da ovlada osnovnim postupcima analize, merenja i proračuna zvučne izolacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti nakon ovog kursa stiču sposobnost da prepoznaju sve relevantne faktore koji određuju akustički komfor u nekom prostoru. Upoznaju se procedurama proračuna i merenja akustičkih i izolacionih karakteristika. Stiču potrebna znanja za samostalnu relazizaciju elaborata prostorne akustike i zvučne zaštite.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Matematički modeli zvučnog polja. Softversko modelovanje zvučnog polja. Merenja u akustici prostorija. Alati za kontrolu akustičkog odziva. Objetivni kriterijumi za prostorije različitih namena. Subjektivni zahtevi. Osnovni principi zvučne zaštite. Zaštita od buke u spoljašnjoj sredini. Proračun zvučne izolacije u zgradama. Metode merenja buke i zvučne izolacije. Psihoakustički aspekti zvučne zaštite.
  Sadržaj praktične nastave Samostalna izrada projekta akustičke obrade i projekta zvučne zaštite u zadatom objektu.
  Literatura
  1. Rindel, Jens Holger_ Maekawa, Z._ Lord, Peter - Environmental and architectural acoustics-Spon Press (2011)https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/
  2. Heinrich Kuttruff, Room Acoustics, Spon Press, 2009
  3. Jens Holger Rindel-Sound Insulation in Buildings-CRC Press (2018)
  4. Presentations
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja i rad u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 60