Navigacija

19M014REP - Regulisani elektromotorni pogoni 2

Specifikacija predmeta
Naziv Regulisani elektromotorni pogoni 2
Akronim 19M014REP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Osnovna predznanja iz elektromotornih pogona
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa regulacijom elektromotornih pogona, upravljačkim strukturama , metodama analize, integracije neophodne opreme, i izbor strukture i parametara regulacionog sistema. Proučavanje savremenih strategija upravljanja i njihova primena u regulisanim pogonima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje suštine i osnovnih principa i specifičnosti regulisanog elektromotornog pogona. Sposobnost projektovanja i izbora načina napajanja i upravljanja. Poznavanje tipičnih rešenja i opreme.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Regulisani EMP, sistem sa povratnom vezom. Ocena kvaliteta regulisanih EMP. Metode analize i sinteze. Realizacija. EMP sa MJS. Upravljanje naponom indukta i pobudom. EMP sa motorima za naizmeničnu struju. EMP sa naponskim i strujnim invertorom. Skalarno i vektorsko upravljanje, direktna kontrola momenta. Merenja i regulacija procesnih veličina. Integracija sa nadređenim sistemima upravljanja i nadzora.
Sadržaj praktične nastave Svrha regulacije, povratne veze po struji, brzini i položaju, regulatori i drugi elementi, stabilnost, statičke i dinamičke performanse. Analiza u kompleksnom i vremenskom domenu. Dinamička blok-šema, analiza pomoću računarske simulacije, izbor strukture, optimalna pojačanja i vremenske konstante, adaptacija, opserveri. Lab. vežbe: regulisani pogoni sa jednosmernim i asinhronim motorima.
Literatura
  1. V. Vučković, „Električni pogoni“, Akademska misao, 2002.
  2. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije", Akademska Misao, 2004.
  3. B. Jeftenić, sa saradnicima „Elektromotorni pogoni zbirka rešenih zadataka“, Akademska misao, 2003
  4. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001
  5. Jens Weidauer, Richard Messer, "Electrical Drives:Principles-Planning-Applications-Solutions" Publicis Publishing, Germany, 2014
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe laboratorijske vežbe, prezentacije, demonstracije, projekat, seminarski rad
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0