Navigacija

19M013OPI - Upravljanje projektima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje projektima
Akronim 19M013OPI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim inženjerskim oblastima rada i vrstama aktivnosti. Upoznavanje studenata sa postojećim standardima, normativima i zakonskom regulativom. Inženjerska etika. Sistem kvaliteta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će imati sposobnost odgovornog rasuđivanja prilikom obavljanja profesionalnih obaveza. Posedovaće svest o tome da inženjerski projekti i rešenja moraju da doprinose očuvanju ekonomske i ekološke dobrobiti društva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Preduzeće. Studija izvodljivosti, studija isplativosti. Projekat i njegovi sastavni delovi.Tehnička kontrola glavnog projekta. Nadzor, građevinski dnevnik i knjiga. Puštanje postrojenja u rad. Tehnički prijem. Upotrebna dozvola. Proaktivno održavanje. Energetski menadžer. Tender. Standardi. Inženjerska etika. Licence. Sud časti. Sistem kvaliteta. Mesto univerziteta. Intelektualna svojina
  Sadržaj praktične nastave Pravni okvir i podela preduzeća. Tehno-ekonomska analiza. Izrada projektnog zadatka i plana realizacije. Određivanje cene projekta. Izrada ponude. Opšta tenderska dokumentacija. Tenderska komisija za ocenu prethodne ponude. Procena troškova održavanja u preduzeću. Pregled standarda. Etički kod. Kodeks ponašanja, odevanja i komunikacije. Stručni ispit. Pregled licenci. Sistem kvaliteta.
  Literatura
  1. Zakon o preduzećima RS, Zakon o privrednim društvima
  2. Zakon o planiranju i izgradnji
  3. Zakon o javnim nabavkama
  4. IEEE Code of Ethics
  5. Akti Inženjerske komore Srbije
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, demonstracije, prezentacije, studentski projekti
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0