Navigacija

19M013EFT - Energetski efikasni elektrotermički procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski efikasni elektrotermički procesi
Akronim 19M013EFT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa načinima pretvaranja električne energije u toplotnu, kao i sa tehnološkim postrojenjima i primenom u domaćinstvima u kojima se ovo pretvaranje obavlja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Opšte znanje o tehničkoj disciplini Elektrotermije. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i konstrukciju elektrotermičkih postrojenja i projektovanje rešenja za njihovo priključenje na elektroenergetsku mrežu.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Načini pretvaranja električne u toplotnu energiju - teorijska osnova (Pointingova teoreme) i pretvarači napona i učestanosti neophodni za praktičnu primenu zagrevanja u tehnološkim procesima. Projektovanje i konstrukcija elektrotermičkih uređaja i peći. Regulacija temperature u elektrootpornim pećima.
Sadržaj praktične nastave Računski primeri i laboratorijske vežbe sa ciljem ilustracije elektrootpornog, indukcionog, dielektričnog i elektrolučnog zagrevanja. Proračun elektrotermičke opreme. Model i primena Peltijeovih elemenata kao toplotne pumpe. Razvoj pametne grejne ploče zasnovane na korišćenju Zigbee protokola.
Literatura
  1. Z. Radaković, M. Jovanović: "Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe", Elektrotehnički fakultet, drugo izdanje, 1995
  2. A. C. Metaxas: "Fundamentals of Electroheat - a unified Approach", John Wiley&Sons, 1996
  3. M. Jovanović: "Osnovi elektrotermije i elektrotermička postrojenja", Elektrotehnički fakultet
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, numeričke vežbe, laboratorijske vežbe, Studentski projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 40