Navigacija

19E063RNMT - Radiološka i nuklearna medicinska tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Radiološka i nuklearna medicinska tehnika
Akronim 19E063RNMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa primenama zračenja u medicini i uređajima u dijagnostičkoj radiografiji, nuklearnoj medicini i radioterapiji.
Ishodi učenja (stečena znanja) Detaljno poznavanje principa rada i tehničkih osobina uređaja koji se koriste u medicinskoj radiografiji, nuklearnoj medicini i terapiji zračenjem. Osposobljenost za prepoznavanje i rešavanje problema u oblasti medicinske primene zračenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osobine X i gama zraka. Kompjuterizovana i digitalna radiografija (rendgen aparat). Mamografija. Fluoroskopija. Digitalna subtrakciona angiografija. Kompjuterizovana tomografija X zracima (CT skener). Radiofarmaceutici. Kompartmanski modeli distribucije radiofarmaceutika. Merači vezivanja. Gama kamera. Emisiona kompjuterizovana tomografija (SPECT i PET). Magnetna rezonanca (MRI). Terapija zračenjem.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavanje zadataka iz oblasti pokrivenih teorijskom nastavom) i upoznavanje sa medicinskom opremom u kliničkom okruženju.
Literatura
  1. M. Vujisić, O. Ciraj-Bjelac, P. Marinković - Radiološka i nuklearna medicinska tehnika (Skripta) (ETF, Beograd, 2019)
  2. Q.B. Carroll - Radiography in the Digital Age (Charles C Thomas Pub. Ltd., 2011)
  3. T.M. Buzug - Computed Tomography (Springer-Verlag, 2008)
  4. S.R. Cherry, J.A. Sorenson, M.E. Phelps - Physics in Nuclear Medicine (4th edition, Saunders, 2012)
  5. F.M. Khan, J.P. Gibbons - The Physics of Radiation Therapy (5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2014)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, projektni zadaci (simulator radiografskog slikanja), praktičan rad (u kliničkom okruženju).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava 10 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 30