Navigacija

19E063BMT - Biomaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biomaterijali
Akronim 19E063BMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama i metodama karakterizacije biomaterijala, i njihovim primenama za bioimplantate u medicini i stomatologiji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: 1) prepoznaju osnovne karakteristike biomaterijala, 2) odaberu osnovne metode karakterizacije biomaterijala i 3) preporuče biomaterijale i bioimplantate u medicini i stomatologiji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Metode karakterizacije biomaterijala (strukturne, mehaničke, fizičke, hemijske, biohemijske). Karakteristike i inženjering biomaterijala (metala, keramika, polimera, kompozita, bioderivata). Eksploataciona stabilnost biomaterijala. Reakcije organizma na biomaterijale. Bioimplantati u medicini i stomatologiji. Izbor biomaterijala za konstruisanje bioimplantata.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama u skladu sa sadržajem teorijske nastave.
  Literatura
  1. Grupa autora, Biomaterijali, D. Raković, D. Uskoković, ured., Institut tehničkih nauka SANU & Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
  2. B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Biomaterials Science, 3. ed., Elsevier, 2013.
  3. W. D. Callister, D. G. Rethwisch, Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach, 4. ed., John Wiley & Sons, 2012.
  4. Y. Leng, Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, 2. ed., Wiley-VCH, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20