Navigacija

19E053SAUG - Sistemi automatskog upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi automatskog upravljanja
Akronim 19E053SAUG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, kao i za njihovu analizu (u smislu ponašanja u vremenskom, frekvencijskom ili kompleksnom domenu).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu kontinualnih ili diskretnih sistema, da izvrše njegovu simulaciju i da ga predstave u formi ulazno izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, kao i da izvrše analizu stabilnosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modeliranje elektromehaničkih sistema, karakterizacija ponašanja kontinualnih i diskretnih sistema u stacionarnom stanju i prelaznom režimu. Diskretizacija kontinualnih sistema. Modeli u prostoru stanja. Stabilnost kontinualnih i diskretnih sistema. Analiza sistema pomoću Bode-ovih karakteristika. Podešavanje PID regulatora
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijski rad
   Literatura
   1. Sistemi automatskog upravljanja, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, Beograd, 2006.
   2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1 0.5
   Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 50
   Seminari