Navigacija

19E053OSU - Osnovi sistema upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi sistema upravljanja
Akronim 19E053OSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Signali i sistemi
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim tehnikama za analizu kontinualnih i diskretnih sistema, kao i sa osnovnim metodama za projektovanje konvencionalnih i određene klase nekonvencionalnih kontrolera.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog kursa studenti će biti osposobljeni da izvrše modeliranje jednostavnijih elektromehaničkih sistema, analizu prelaznog i stacionarnog režima, diskretizaciju kontinualnih funkcija prenosa, analizu modela u prostoru stanja, ispitivanje stabilnosti kontinualnih i diskretnih sistema, GMK analizu sistema, projektovanje različitih kompenzatora.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Modeliranje jednosmernih motora, Pozicioni i brzinski servomehanizmi, Karakterizacija sistema u prelaznom i stacionarnom režimu, Diskretizacija kontinualnih sistema, Modeli u prostoru stanja i zatvaranje povratnih sprega, Projektovanje opservera, Stabilnost kontinualnih i diskretnih sistema, Analiza i kompenzacija sistema primenom frekvencijske i GMK analize, Podešavanje parametara PID regulatora.
Sadržaj praktične nastave Studenti osim teorijske nastave i auditornih vežbi, imaju obavezu da urade dve laboratorijske vežbe od kojih se jedna sastoji od eksperimentisanja na realnom pozicionom servomehanizmu sa jednosmernim motorom u povratnoj sprezi, a druga od projektovanja opservera i zatvaranja povratne sprege po opserviranim stanjima korišćenjem programskog paketa MATLAB.
Literatura
  1. Sistemi automatskog upravljanja, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, 2006.
  2. Diskretni signali i sistemi, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, 2004.
  3. Modern Control Engineering, K. Ogata, Prentice Hall, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova računskih vežbi i dve laboratorijske vežbe koje studenti obave u Laboratoriji katedre za Signale i sisteme.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0