Navigacija

19E044RNS - Razvoj namenskog softvera

Specifikacija predmeta
Naziv Razvoj namenskog softvera
Akronim 19E044RNS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalni uslov, ali je očekivano poznavanje gradiva koje se izučava u okviru predmeta Arhitektura i organizacija namenskih sistema, Programiranje 1 i 2.
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i različitim pristupima pri projektovanju namenskog softvera kao i drugim fazama koje se odnose na njegov razvoj. Takođe, cilj je da se studenti upoznaju sa specifičnim izazovima i problemima koji se sreću pri razvoju namenskog softvera a tiču se njegove interakcije sa hardverom namenskog sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sistematizovan pristup u primeni stečenih znanja, vezano za celokupan postupak razvoja softvera namenskog sistema, primenljiv u domenu razvoja različitih namenskih sistema i aplikacija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Strategije i faze u razvoju namenskog softvera, razvojna okruženja i alati. Testiranje namenskog softvera. Inicijalizacija sistema. Apstrakcija hardvera namenskog sistema. Uvod u hardver/softver ko-dizajn. Modeliranje interakcije imeđu komponenti softvera, dijagrami sekvence. Arhitektura softvera namenskog sistema, osnovni arhitekturalni stilovi. Metode i principi testiranja namenskog softvera.
Sadržaj praktične nastave Razmatranje različitih aspekata i primera primene predstavljenih koncepata razvoja namenskog softvera u rešavanju konkretnih projektnih problema.
Literatura
  1. Michael Barr, Anthony Massa, Programming Embedded Systems with C and GNU Development Tools, O'Reilly Media Inc, 2006. ISBN: 0-596-00983-6.
  2. David E. Simon, An Embedded Software Primer, Addison-Wesley, 1999. ISBN: 0-201-61569-X
  3. Qing Li, Carolyn Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books © 2003. ISBN: 1-57820-124-1
  4. Embedded Design Handbook, Intel Corporation, 2018
  5. Microsoft Application Architecture Guide: Patterns and Practices, Microsoft Corporation, 2009. ISBN 978-0-735-6271-0
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe drže se uz elektronske prezentacije. Laboratorijske vežbe podrazumevaju studentski rad u laboratoriji na konkretnim razvojnim sistemima. Praktična nastava podrazumeva samostalni studentski rad na realizaciji sofvera namenskog sistema prema zadatoj specifikaciji zahteva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari