Navigacija

19E044DVS - Digitalni VLSI sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalni VLSI sistemi
Akronim 19E044DVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Projektovanje VLSI sistema
Ciljevi izučavanja predmeta Detaljnije upoznavanje sa "front end" i "back-end" metodologijom projektovanja digitalnih VLSI sistema. Ovladavanje tehnikama ASIC projektovanja. Upoznavanje sa tehnikama projektovanja integrisanih sistema male potrošnje.
Ishodi učenja (stečena znanja) Dizajnirati, simulirati, implementirati i testirati zadat digitalni sistem korišćenjem ASIC metodologije projektovanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Front-end: Projektovanje sistema na čipu, metodologija, IP blokovi, jezici za projektovanje. Dekompozicija procesiranja hardver-softver. Platforme za projektovanje, procesorska jezgra, memorije, magistrale, integracija IP blokova. Sistemi u istom kućištu. Logička i sinteza visokog nivoa. Back-end: planiranje lejauta, ograničenja. Aritmetička kola u VLSI sistemima. Projektovanje IK male potrošnje.
Sadržaj praktične nastave Implementacija jednog digitalnog VLSI sistema veće složenosti na FPGA razvojnim pločama ili realizacija lejauta za ASIC.
Literatura
  1. Beleške sa predavanja raspoložive na sajtu katedre/predmeta
  2. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
  3. P.P. Chu, "Embedded SoPC Design with Nios II Processor and VHDL Examples", Wiley, 2011.
  4. R. Sass, A. G. Schmidt, "Embedded Systems Design with Platform FPGAs: Principles and Practices", Morgan Kaufmann, 2010
  5. P.R. Schaumont, "A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign", 2nd Ed, Springer, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. Vežbe i samostalan rad u laboratoriji na izradi zadatog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0