Navigacija

19E043PIK - Projektovanje integrisanih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje integrisanih kola
Akronim 19E043PIK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa "back end" metodologijom projektovanja integrisanih kola i sistema. Osposobljavanje studenata za rad sa osnovnim softverskim paketima za projektovanje integrisanih kola na nivou maski.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa osnovnim tehnikama projektovanja integrisanih kola i osposobljeni za projektovanje i verifikaciju projekata integrisanih kola i sistema manje složenosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled oblasti. CMOS tehnološki postupak. Modeli MOS tranzistora, posledice smanjenja dimenzija. Full-custom projektovanje, pravila, projektovanje pasivnih komponenata. Standard-cell projektovanje. Ekstrakcija parametara i simulacija. Kapacitivna opterećenja. Praktični aspekti projektovanja osnovnih logičkih i sekvencijalnih kola. Projektovanje struktuiranih digitalnih kola, takt. Disipacija snage.
Sadržaj praktične nastave Studenti rade obavezan projekat u nekoliko faza (Cadence), polazeći od projektovanja maski i simulacije jednostavnih integrisanih kola, kroz hijerarhijski dizajn, do povezivanja i verifikacije u integrisani sistem manje složenosti.
Literatura
  1. Beleške sa predavanja raspoložive na sajtu katedre/predmeta
  2. J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
  3. D. Hodges, H. Jackson, R. Saleh, “Analysis and Design of Digital Integrated Circuits”, McGraw-Hill, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. U okviru praktične nastave se rešavaju primeri na tabli, a časovi u laboratoriji se koriste za samostalan rad studenata, prezentaciju rezultata i odbranu pojedinih faza projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 50