Navigacija

19E034MB - Mrežna bezbednost

Specifikacija predmeta
Naziv Mrežna bezbednost
Akronim 19E034MB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa vrstama napada na Internetu, metodama za odbranu od napada, mehanizmima zaštite podataka i komunikacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti stiču adekvatna teorijska i praktična znanja o vrstama napada koji se javljaju na Internetu, kao i metodama koje se primenjuju u preventivnoj zaštiti i u borbi protiv napada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Vrste napada u mreži i metodi odbrane. Metode zaštite na sloju veze, mrežnom sloju i aplikacionom sloju. Autentifikacija, autorizacija i evidentiranje. Zaštita DNS sistema. Zaštita veb i drugih servisa. Zaštita mrežnih uređaja. Kontrolne liste i mrežne barijere. Virtualne privatne mreže. Matematičke osnove enkripcije.
  Sadržaj praktične nastave Praktična primena na laboratorijskim topologijama i konfigurisanje uređaja za osnovne metode zaštite: implementacija zaštite na višim slojevima, konfigurisanje kontrolnih lista, zonske mrežne barijere i virtualnih privatnih mreža.
  Literatura
  1. Network Security Technologies and Solutions, Yusuf Bhaiji, Cisco Press 2016
  2. IKEv2 IPsec Virtual Private Networks: Understanding and Deploying IKEv2, IPsec VPNs, and FlexVPN in Cisco IOS, Graham Bartlett, Amjad Inamdar, Cisco Press 2016
  3. DNS Security: In-depth Vulnerability Analysis and Mitigation Solutions, Anestis Karasaridis, Springer; 2013 edition
  4. DNS Security: Defending the Domain Name System, Allan Liska, Geoffrey Stove, Syngress; 2016 edition
  5. Bulletproof SSL and TLS, Ivan Ristić, FeistyDuck, 2014
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1.5
  Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja i lab vežbi. U okviru lab vežbi studenti rešavaju praktične probleme i primenjuju metode zaštite na mrežnoj i korisničkoj opremi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti 15
  Kolokvijumi
  Seminari