Navigacija

19E033URV - Usmerene radio veze

Specifikacija predmeta
Naziv Usmerene radio veze
Akronim 19E033URV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Projektovanje pouzdanog radio-relejnog (RR) sistema prenosa koji mora da zadovolji unapred postavljene zahteve po pitanju kvaliteta i raspoloživosti. Projektovanje pojedinačne RR veze (izbor uređaja i antena, diversiti tehnike, proračun kvaliteta i raspoloživosti). Projektovanje RR mreže (definisanje potrebnog kapaciteta, konfiguracije, proračun interferencije i frekvencijsko planiranje).
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da stekne uvid u problematiku projektovanja usmerenih radio-veza, kao i sposobnost da samostalno sprovede sve faze projektovanja ovakvih sistema, kako na nivou pojedinačne RR veze, tako i RR mreže u celosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Analiza trase RR veze. Metodologija proračuna kvaliteta i raspoloživosti RR veze i zahtevi. Tipovi uređaja i antene. Pasivne relejne stanice. Načini realizacija diversiti tehnika. Prenos na jednom radio kanalu sa dve ortogonalne polarizacije. Projektovanje radio-relejne veze. Analiza i proračun interferencije i frekvencijsko planiranje u radio-relejnoj mreži.
Sadržaj praktične nastave Konfigurisanje uređaja i analiza rada mikrotalasnog linka. Korišćenje Programskog paketa za projektovanje radio-relejnih veza kroz samostalne projekte. Analiza interferencije i frekvencijsko planiranje sistema radio-relejnih veza kroz programski paket razvijen za te namene.
Literatura
  1. N. Nešković, "Usmerene radio veze", Akademska misao, 2011.
  2. ITU-T and ITU-R recommendations
  3. H.R. Anderson, "Fixed Broadband Wireless System Design", Wiley, 2003.
  4. I. Henne, P. Thorvaldsen, "Planing of LoS radio reley systems", NERA Telecommunication, Bergen 1999.
  5. Dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (NERA, Ericsson, Nec,….)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari 0