Navigacija

19E033MAP - Mrežna administracija i programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Mrežna administracija i programiranje
Akronim 19E033MAP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa arhitekturom operativnih sistema otvorenog koda. Obučavanje studenata da se bave mrežnom administracijom zasnovanom na ovakvim sistemima, i da povezuju aplikacije na istom i različitim uređajima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će se upoznati sa operativnim sistemima otvorenog koda. Studenti će takođe biti osposobljeni da se bave mrežnom administracijom i nadogradnjom softvera otvorenog koda koji se primenjuje u mrežama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura operativnih sistema otvorenog koda (Linux, Unix, BSD). Upravljanje korisnicima. Analiza rada i konfigurisanje OS-a. Konfigurisanje mrežnih parametara i implementacija mrežnih servisa. Metode i implementacija mrežne zaštite. Tehnike virtuelizacije. Upravljanje i administracija mreže pomoću alata otvorenog koda.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske i pokazne vežbe u okviru kojih će se studenti upoznati sa administracijom operativnog sistema otvorenog koda i mrežnom administracijom koristeći alate otvorenog koda.
Literatura
  1. Machtelt Garrels: Introduction to Linux, Fultus Corporation, 2010
  2. Paul Cobbaut: Mastering Linux - Fundamentals, Samurai Media Limited, 2016
  3. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley: Unix and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010
  4. Christian Benvenuti: Understanding Linux Network Internals, O'Reilly Media, 2006
  5. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg K. Hartman: Linux Device Drivers, O'Reilly Media, 2005
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi. U okviru vežbi studenti rešavaju praktične probleme. U okviru lab vežbi studenti se praktično obučavaju za administraciju operativnog sistema otvorenog koda i mreže.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0