Navigacija

19E032OTG - Osnovi telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi telekomunikacija
Akronim 19E032OTG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija sagledavajući prenos signala, organizaciju i principe rada telekomunikacionih mreža, kao i mogućnosti njihove primene za potrebe komunikacije i upravljanja u elektroenergetskim sistemima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti upoznati sa osnovnim principima analognog i digitalnog prenosa. Razumeće rad telekomunikacionih mreža kroz topologije i tehnologije koje se u njima primenjuju kao i protokole na kojima su zasnovane. Shvatiće osnovne principe rada radio i optičkih mreža, kao i komunikacije preko energetskih vodova. Upoznaće se sa smart grid tehnologijom sa stanovišta telekomunikacija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Opšti model analognog i digitalnog telekomunikacionog sistema. Digitalizacija signala i principi digitalnog prenosa. Tehnike prenosa signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. OSI i TCP/IP modeli mreža. Mrežni uređaji i konfigurisanje. LAN mreže. Adresiranje. Osnovni protokoli. VLAN-ovi. Medijumi za prenos. Sistemi prenosa: optičke i radio mreže. Power Line Communication. Smart grid.
Sadržaj praktične nastave Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema. (Analiza i analogno-digitalna konverzija signala. Tehnike prenosa u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. Rad na komunikacionoj opremi i realizacija osnovnih mrežnih topologija. Merenje nivoa električnog polja realnog predajnika. Rad na softverskom paketu za projektovanje radio-sistema i sistema prenosa).
Literatura
  1. Proakis J.G & Salehi M,"Communication Systems Engineering", Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
  2. Douglas Comer, "Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture", Pearson, 2013.
  3. Dokumentacija renoomiranih proizvođača opreme (Nokia Siemens Network, Huawei,Cisco...)
  4. N. Nešković, "Usmerene radio veze", Akademska misao, 2011.
  5. A. Nešković, "Radiokomunikacije", Izdavač: Akademska misao, Beograd, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari